cSEED

Sistem za elektronsku razmjenu podataka za potrebe Uprava carina

cSEED: Sistem za elektronsku razmjenu podataka za potrebe Uprava carina


Istorijat:

Prvobitna ideja za stvaranje SEED sistema rođena je maja 2008. godine, na početku projekta finansiranog od strane Evropske unije, pod nazivom EU-SEMS. Kreatori ove ideje (sada zaposleni u društvu SafeNet) dodatno su razradili početni koncept, izvršili njegovu provjeru zajedno sa upravama korisnicama, sastavili projektnu dokumentaciju (prvu verziju Potreba korisnika i funkcionalnih specifikacija) i izvršili njeno praktično testiranje preko dijve ’probne aktivnosti’ – linkova za dvosmjernu razmenu podataka.

Imajući u vidu uspješnost početnog testiranja, Evropska komisija je odobrila dodatna sredstva i dalji razvoj SEED sistema, kroz EU-SEED Projekat.

Opis aplikacije:

 • SEED sistem omogućava sistematičnu i automatsku elektronsku razmjenu podataka iz carinske dokumentacije (Tranzitnih, izvoznih i uvoznih carinskih deklaracija, TIR i ATA karneta, dokumentacije za pojednostavljenu proceduru – fakture, kao i evidencije o prelasku praznih kamiona preko granice) između uprava carina.

  SEED sistem ima sledeću namjenu:

  • Da omogući slanje podataka unaprijed u trenutku započinjanja carinskog postupka u susjednoj zemlji (od carinarnice otpreme) i analizu podataka poslatih unaprijed na osnovu prethodno definisanih kriterijuma rizika. Ukoliko se neki od kriterijuma ispune, sistem će generisati alarme i o tome obavestiti ovlašćene službenike.
  • Da se provjeri dosljednost deklaracija koje se podnose u dvije susjedne Uprave. Drugim riječima, da se omogući automatsko uparivanje (poređenje) podataka iz carinske dokumentacije podnijete na dvije susjedne granične ispostave (na izlaznoj Carinarnici iz susjedne zemlje i Carinarnici ulaska)
  • Da bi se otvorila infrastruktura informacionih tehnologija svake uprave carina koje učestvuju u projektu za razmjenu poruka sa BILO KOJOM zainteresovanom stranom – trećim licem na nacionalnom (poslovna zajednica, druge vladine institucije itd.) ili međunarodnom nivou (IRU, EK, itd), koristeći savremene standarde i tehnologije koje će obezbjediti pouzdanost i bezbjednost.

  SEED infrastruktura se takođe može koristiti u slijedeće svrhe:

  • za primenu bezbjednosti i zaštite, gde spadaju i zajednički profili rizika prema unapred poslatim podacima;
  • status ovlašćenog ekonomskog operatera koji je priznat u jednoj upravi, treba da bude priznat i od strane druge uprave. Identifikacioni brojevi Ovlašćenih ekonomskih operatera treba da budu standardizovani dok referentne podatke treba kreirati na regionalnom nivou.  SEED treba da  najavi prelazak Ovlašćenog ekonomskog operatera preko granice, čime bi se ubrzale carinske formalnosti na granici a samim tim i olakšao zakonski trgovinski promet;
  • Podatke koji su pohranjeni u bazi SEED treba koristiti za potrebe naknadnog carinjenja;
  • za razmjenu podataka o pravima intelektualne svojine, kršenju prava i prijave za pokretanje postupaka;
  • za prekograničnu razmjenu snimaka sa kontrola koje se vrše skenerima;
  • za razmjenu informacija o prenošenju gotovine preko granice od strane putnika;
  • za razmjenu podataka o zahtevima za povraćaj PDV-a (poreza na dodatu vrednost) koja strana lica podnose na granici;
  • za razmjenu podataka o željezničkom, riječnom i prekomorskom saobraćaju;

  SEED sistem ima topologiju tačka – više tačaka, što znači da je svaka Uprava carina – učesnica u projektu, uvela SEED ‘čvorište’  (server sa SEED softverom – ‘čvorište’) u okviru sistema informacionih tehnologija jedne zemlje i uspostavio je dvosmjernu vezu sa susjednim upravama;
  SEED softver (‘čvorište’) ima dvije glavne komponente:

  • SEED aplikacioni server i
  • SEED spoljni komunikacioni čvor (ECN)

  SEED aplikacioni server sadrži slijedeće module:

  • Modul za automatsko uparivanje podataka
  • Alarmni modul
  • Bazu podataka
  • Web aplikaciju

  SEED spoljni komunikacioni čvor(ECN) pruža standardizovani interfejs i omogućava komunikaciju carinske službe sa bilo kojom spoljnom zainteresonvanom stranom:

  • na nacionalnom nivou:  poslovna zajednica, banke, druge vladine institucije i drugi.
  • na međunarodnom nivou: standardizovani interfejs SEED ECN omogućava standardiznovani interfejs uprava korisnica za potrebe komunikacije sa SPEED, odnosno CCN mrežni prolaz.

  Neke od značajnih karakteristika SEED ECN su:

  • Slanje/prijem podataka u različitim standardizovanim formatima, kao što su XML, EDIFACT, itd.
  • Prevođenje/transformacija podataka iz jednog u drugi format, da bi se olakšala komunikacija između različitih sistema koji vrše dijalog. Na primer, XSLT se može koristiti da se XML poruka transformiše u drugi XML ili neki drugi format.
  • Korišćenjem različitih sredstava komunikacije, kao što su web servisi (SOAP, REST, RSS), prenos datoteka (SFTP, SCP), elektronska pošta (SMTP) itd.
  • Laka i prilagodljiva konfiguracija, što znači da se SEED ECN može lako prilagoditi i proširiti tako da obuhvati i druge pravce komunikacije između sistema.
  • Pouzdanost i integritet (staranje o tome da se poruke tokom komunikacije ne izgube ili oštete, kao i o tome da poruke budu primjerene očekivanom formatu/standardu).
  • Efikasnost u upravljanju čitavim saobraćajem bez zastoja.
  • Mogućnost promjene veličine, u slučaju povećanog obima saobraćaja. Komunikacioni kapaciteti se mogu uvećati dodavanjem novih izvora.
  • Visoki stepen raspoloživosti (kontinuitet usluge). U slučaju kvara na hardveru, usluge se neće prekinuti.
  • Bezbjednost (identifikacija, autentifikacija, autorizacija) za obe strane u komunikaciji.
  • Zaštita od spoljnih napada i zlonamjernih aktivnosti.
  • Prijavljivanje svih aktivnosti i razmjena poruka, kao i obezbjeđivanje fleksibilne grafičke statistike (na dnevnom/nedeljnom/mesječnom nivou, za određeni segment/zbirno, itd.), traženje prijavljivanja za svrhe revizije i pronalaženje grešaka.
  • Ekonomičnost (ne zavisi od skupih alata i softvera niti ograničenja licenci). Zasnovan je na softveru otvorenog izvora.

Tehnički detalji:

 • SEED aplikacija:

  • Programski jezik: C#
  • Nezavisan od DBMS (do sada testiran sa PostgreSQL i Microsoft SQL Serverom 2005/2008)
  • Aplikacioni server: Internet Information Services v 6.0 (i novije)
  • Operativni sistem: Microsoft Windows Server 2003 / Microsoft Windows XP (ili novije)

  Komunikacioni modul je Open ESB:

  • Programski jezik: JAVA
  • Aplikacioni server: GlassFish 2.2
  • DBMS: ugrađena baza podataka GlassFish 2.2
  • Nezavisan od operativnog sistema (testiran sa Microsoft Windows Serverom 2003 / Microsoft Windows XP (i novijim)

Reference:

 • Uprava carina Albanije
 • Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine
 • Uprava carina Makedonije
 • Uprava carina Crne Gore
 • Carinska služba Kosova
 • Uprava carina Srbije

Galerija slika