SEMS

Sistem elektronske razmjene podataka za jugoistočnu Evropu

SEMS: Sistem elektronske razmjene podataka za jugoistočnu Evropu


Istorijat:

Sistem elektronske razmjene podataka za jugoistočnu Evropu (SEMS) ima dugu istoriju i izrastao je u zreo softverski paket. Nakon iskustava stečenih sa sistemom PAIS (Sistem informisanja prije prispjeća) koji je bio u primjeni krajem devedesetih, informatička podrška CAFAO programa (Kancelarije za carinsku i fiskalnu pomoć za zemlje zapadnog Balkana) je prvi put 2000. godine izradila sistem SEMS  koji je u to vreme finansirao Generalni direktorat AIDCO A2 Evropske komisije.

SEMS je prihvaćen od strane SECI (Inicijative za saradnju u jugoistočnoj Evropi) zemalja članica Evropske unije, kao standardna forma za probnu razmjenu operativnih podataka. Prva uspješna primjena ovog sistema na području čitavog regiona, bili su projekti „Buldog I” i „Buldog II”.

Na regionalnim konferencijama za Kontrolu primjene zakona (Ohrid 2004. i Tirana 2005.) SEMS je prihvaćen od strane uprava carina iz regiona zapadnog Balkana kao alat za razmjenu informacija prije prispjeća. Najuspešnija primjena ove verzije softvera bila je Sistem za rano upozoravanje na rijeci Dunav (DREWS). Ovaj projekat je obuhvatio razmjenu informacija prije prispjeća za riječni saobraćaj na reci Dunav, u toku kroz Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju.

Opis aplikacije:

SEMS (Sistem elektronske razmjene podataka za jugoistočnu Evropu) prije svega predstavlja alat koji pruža bezbjednu razmjenu podataka u realnom vremenu. Drugim riječima, to je sistem za rano upozoravanje koji se može lako prilagoditi potrebama za razmjenom praktično bilo koje vrste informacija. SEMS se takođe može koristiti i za mnoge druge svrhe, kao što je alat za prikupljanje podataka za potrebe vršenja selekcije, analize rizika i utvrđivanje ciljeva. On omogućava Upravama carina da svoje resurse (konkretno, ljudske, finansijske i vremenske) usmjere na visoko-rizične oblasti.

SEMS omogućava brže carinjenje na granicama i bezbjedniji drumski, željeznički, riječni i pomorski saobraćaj. SEMS doprinosi unaprijeđenju Integrisanog upravljanja granicom – stalnoj saradnji između pograničnih službi (carinske službe, pogranične policije itd.), kao i saradnju između Upravama (carinske, poreske itd.).

Upravljanje sistemom SEMS je jednostavno; svi koji su imali iskustva sa bilo kojim softverom za elektronsku poštu (kao što je mail client) neće imati teškoća pri upoznavanju sa SEMS sistemom. SEMS ima ugrađenu opciju za prevođenje, što omogućava pristup uz korišćenje bilo kog jezika ili pisma, npr. poruka koja se šalje iz Italije na italijanskom, u Srbiji će biti primljena na srpskom jeziku.

Tehnički detalji:

Prvobitna verzija SEMS sačinjena je u MS VBA (u Microsoft Visual Basic programskom jeziku za aplikacije) uz Microsoft Access kao RDMBS pri čemu je korišćen Microsoft Outlook kao klijent za elektronsku poštu za slanje i prijem poruka.

SEMS je neprestano unaprijeđivan primjenom novih verzija MS Office paketa (zaključno sa Office 2003). Dodate su mnoge nove karakteristike softvera, od kojih je najveću izmjenu predstavljao integrisani klijent za elektronsku poštu, dok je Microsoft Outlook zadržan kao opcija.

Nakon uspjeha DREWS Projekta, u prvoj polovini 2007, CAFAO Tim za informacione tehnologije sačinio je novu NEW SEMS aplikaciju. Radilo se o samostalnoj (stand-alone) aplikaciji zasnovanoj na modelu klijent-server, koja je izrađena uz korišćenje najnovijih alata za izradu softvera. S obzirom na to da su mnogi korisnici bolje upoznali sa SEMS formama, CAFAO Tim za informacione tehnologije odlučio je da zadrži plan formi i šablona SEMS sistema.  Nova aplikacija naslijedila je sve dobre karakteristike prethodnih softverskih verzija i donijela mnoge nove prednosti: NEW SEMS je posjedovao bezbjednija rješenja za komunikaciju, što znači da su poruke, kao i svi prilozi slati preko SEMS sistema imali dvostruku šifru. NEW SEMS RDBMS je za bazu podataka koristio MS SQL 2005, koji je omogućio da se SEMS podaci jednostavno uvoze ili analiziraju preko praktično bilo koje druge aplikacije. Svaka od uprava je mogla da formira centralnu SEMS bazu podataka i u svoj informacioni sistem uvozi podatke koje prima SEMS.

Najnovija verzija SEMS aplikacije postala je modul SEED softverskog paketa, a sastavljena je u:

 • Programskom jeziku: C#
 • Nezavisna je od DBMS (do sada testiran sa PostgreSQL i Microsoft SQL Serverom 2005/2008)
 • Aplikacioni server: Internet Information Services v 6.0
 • Operativni sistem: Microsoft Windows Server 2003 / Microsoft Windows XP (ili novije)

Komunikacioni modul je Open ESB:

 • Programski jezik: JAVA
 • Aplikacioni server: GlassFish 2.2
 • DBMS: Microsoft SQL Server 2005/2008
 • Aplikacioni server: GlassFish 2.2
 • Nezavisan od operativnog sistema (testiran sa Microsoft Windows Serverom 2003 / Microsoft Windows XP (i novijim)

Reference:

 • SEMS – SECI

Zemlje članice SECI su koristile SEMS kao alat za razmjenu operativnih probnih podataka preko projekata „Buldog I” i „Buldog II”. Ovi projekti su sada završeni.

 • SEMS – DREWS

Najuspješnija primjena SEMS sistema je Sistem za rano upozoravanje na rijeci Dunav (DREWS). Radi se o sistemu za razmjenu informacija prije prispjeća plovila i robe u oblasti rijeke Dunav. Ovaj projekat je pokrenula kancelarija Evropske unije CAFAO za Srbiju i Uprava carina Srbije, u ljeto 2005. godine. Nakon potpisivanja Memoranduma o razumevanju izmjeđu Uprava carina Hrvatske, Mađarske i Srbije u junu 2005., pokrenut je probni projekat. Tri luke na Dunavu započele su razmjenu informacija prije prispjeća: Bezdan (SRB), Mohač (HUN) i Vukovar (CRO), dok su sistem nadzirali operativni centri u Beogradu, Budimpešti i Zagrebu. U novembru 2006, sistem je proširen tako da je obuhvatio dunavske luke u Srbiji, dok je aplikacijski softver zamijenjen softverom NEW SEMS (DREWS) – Verzija 2.0. Učestvovalo je ukupno 23 lokacija:

 • Hrvatska: luka Vukovar i Centrala Zagreb
 • Mađarska: luka Mohač i Centrala Budimpešta
 • Srbija:  svih 12 luka/Carinskih ispostava; 5 terenskih Kancelarija za suzbijanje krijumčarenja; rukovodilac Rečnog mobilnog tima; rukovodilac Sektora za suzbijanje krijumčarenja
 • SEMS – Aerodrom

Ovaj projekat pokrenut je u ljeto 2005, na Regionalnoj konferenciji za kontrolu primjene propisa u Tirani. SEMS je prihvaćen od strane svih carinskih uprava učesnica, kao alat za razmjenu informacija prije prispjeća i svaka uprava carina je odabrala aerodrom za probni rad. EU CAFAO Tim za informacione tehnologije pripremio je softver i Uputstva za korisnike koje je isporučio upravama korisnicama. SEMS je instaliran na nekoliko odabranih aerodroma.

 • SEMS – Željeznica

Ovaj projekat je pokrenut u okviru Uprave carina Srbije. Početkom 2007, SEMS je instaliran na četiri carinske ispostave na željeznici: Beograd, Dimitrovgrad, Šid i Subotica.

Imajući u vidu da se kontrola željezničkog saobraćaja smatra jednom od ‘oblasti najvišeg rizika’ na zapadnom Balkanu, jedan broj Uprava carina u regionu (konkretnije Hrvatska, Crna Gora i Makedonija) takođe je izrazio interesovanje da učestvuje u SEMS programu za željeznicu.

 • SEMS – Adriatik Plus

Početkom jula je u Podgorici (Crna Gora) održan uvodni sastanak na kome su Uprave carina koje su imale svoje predstavnike (Albanija, BiH, Hrvatska, Crna Gora i UNMIK/Kosovo) izrazili zainteresovanost za učešće.

Kako su „istočne” jadranske luke uglavnom odredišne, važno je da polazne luke u Italiji, Grčkoj, Sloveniji (i Malti) učestvuju u ovom Projektu. Informacije s ’druge strane’ Jadrana, poslate prije prispjeća u elektronskoj formi koja se može editovati, od velike su koristi za uprave korisnice.

Prema raspoloživim informacijama, saobraćaj između jadranskih luka (na istočnoj obali) nije posebno intenzivan. Teret uglavnom tranzitira kroz luke do svog konačnog odredišta. Informacije poslate prije prispjeća iz jadranskih luka u konačno odredište bile bi od velike koristi za ’uprave u nizu’ (BiH, Makedoniju, Mađarsku, Srbiju itd.). Iz tog razloga je ovaj Projekat nazvan „SEMS – Adriatik Plus”, kao Projekat koji se bavi razmjenom informacija između jadranskih luka i robom koja tranzitira i koja se carini u ovim lukama.

 • SEMS – Makedonija

Uprava carina Makedonije još uvek koristi SEMS softver za slanje obajveštajnih podataka unutar organizacije, između Centrale i carinskih ispostava širom zemlje.

 • SEMS – MAPS

Ovo je takođe bila jedna od predloženih inicijativa za primenu SEMS kao alata za potrebe Sistema za automatsku obradu manifesta (MAPS). Organizacije za prevoz trajektom će Carini slati informacije o putnicima, vozilima i robi koja se prevozi na ‘jadranskim’ trajektima koristeći SEMS. Većina kompanija za prevoz trajektom povezuje Italiju sa jadranskim lukama balkanske obale (u Albaniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj). Carina Crne Gore je već izrazila interesovanje za učešće u ovom Projektu i već su održani preliminarni sastanci sa feribot kompanijama, dok su dodatni sastanci planirani u bliskoj budućnosti.

Galerija slika