INES+

Softver za zaštitu prava intelektualne svojine

INES+: Softver za zaštitu prava intelektualne svojine


Istorijat:

INES+ aplikacija (prethodnici: „INES” i „IPR aplikacija”) izrađen je u dvije faze od strane konsultanata koji su bili angažovani na projektima: EU-CAFAO i EU-SEMS

 1. oktobar 2006. – februar 2008. (EU-CAFAO):
 • tokom 2004. i 2005. u Srbiju je donijeta prva aplikacija (iz UK i Poljske) koju su stručnjaci kancelarije CAFAO instalirali za potrebe Uprave carina Srbije. Ova prva verzija bila je u upotrebi do jeseni 2006.
 • S obzirom na to da je aplikacija bila nedovoljna za normalno funkcionisanje sektora,, odlučeno je da se iz početka pristupi izradi nove aplikacije.
 • Korišćen je iterativni postupak izrade – RUP metodologija.
 • Skoro čitav EU CAFAO Tim za informacione tehnologije (7 informatičara) učestvovao je u ovoj izradi. Naravno, pomenutih sedmoro ljudi nisu bili angažovani istovremeno.
 • Pored toga, svoj stručni doprinos dali su i drugi stručnjaci kancelarije CAFAO koji su se bavili različitim pitanjima u vezi sa kontrolom primjene carinskih propisa.
 • Veći dio vremena utrošen je na definisanje potreba korisnika (u čemu su takođe učestvovali stručnjaci kancelarije CAFAO za prava intelektualne svojine).
 • Prva verzija aplikacije za prava intelektualne svojine (MS Access) instalirana je u Srbiji i Crnoj Gori pri samom završetku CAFAO Projekta (u februaru 2008.).
 1. maj 2008. – april 2009. (EU-SEMS / EU-TACTA)
 • 4 konsultanta EU-SEMS tima bili su uključeni u izradu nove aplikacije – „IPR na Web-u” – INES.
 • Nova aplikacija je obuhvatila sve module prethodne aplikacije, kao i nekoliko novih.
 • Ista količina vremena utrošena je za potrebe njene izrade.
 • Međutim, za definisanje potreba korisnika utrošeno je daleko manje vremena, jer su isti programeri sačinili novu aplikaciju.
 • U vrijeme utrošeno na definisanju potreba korisnika, uračunato je i angažovanje konsultanata EU-TACTA projekta koji su se bavili pitanjima prava intelektualne svojine u regionu.

Opis aplikacije:

 • Modul upravljanja predmetima (Upravljanje u slučaju kršenja prava) – ’predmeti’ koji se odnose na prava intelektualne i industrijske svojine čuvaju se u ovom modulu, koji sadrži slijedeće informacije:
  • Opšte podatke o predmetu gdje spadaju: referentni brojevi, neophodni datumi, kategorije prava intelektualne svojine na koje se predmet odnosi, itd.
  • Vođenje dokumentacije: sva izdata/primljena dokumentacija (sa podrobnim informacijama) koja se odnosi na konkretan predmet (pored ostalog, ova aplikacija obračunava rokove i upozorava ako dođe do isteka roka za prijem nekog zvaničnog obavještenja)
  • Roba: pojedinosti o kategoriji, vrsti, količini, vrijednosti robe itd.
  • Podaci o uvozniku/izvozniku
  • Prevoz: prevozna sredstva, broj tablica, maršuta itd.
  • Skladište: informacije o mjestu čuvanja konfiskovane robe (prije uništavanja ili puštanja)
  • Uništavanje: informacije koje se odnose na uništavanje robe.
 • Modul za nisioca prava (Upravljanje aplikacijama za pokretanje postupka) – u ovom modulu čuvaju se podaci iz „Zahtjeva za zaštitu prava intelektualne svojine”:
  • Opšti podaci o zahtjevu, odluka i eventualno postupanje prema propisanom.
  • Informacije o nosiocu prava, njegovom zastupniku u zemlji, ovlašćenom uvozniku/distributeru,
  • Ostali podaci iz ’zahtjeva’: zemlja porijekla, zvanična maršuta itd.
  • Pojedinosti o zaštićenoj robnoj marki: broj registracije, naziv robne merke, klasa robe, kao i slike.
 • Modul za unaprijeđeno izvještavanje – aplikacija omogućava za korisnike olakšano postavljanje velikog broja različitih upita za bazu podataka (pretragu baze podataka po skoro svim kriterijumima ili kombinaciji nekoliko kriterijuma) kao i automatsku izradu niza različitih dinamičkih i statističkih izvještaja.
 • Administrativni Modul – ova aplikacija omogućava jednom (ili više) odabranih službenika iz Sektora za prava intelektualne svojine da vrše napredno administriranje aplikacije:
  • upravljanje za potrebe korisnika (gdje spada i prenos odgovarajućih prava na svakog korisnika)
  • vođenje svih spiskova šifara (da bi se obezbjedilo unaprijeđeno i pouzdano filtriranje i izvještavanje, aplikacija je osmišljena tako da se koriste ’padajuće’  liste, gdje god je to moguće)
  • ovakvim pristupom, angažovanje službenika informacionih tehnologija na poslovima administriranja i održavanja smanjeno je na minimum.

Tehnički detalji:

 • Programski jezik: C#
 • DBMS: Microsoft SQL Server 2005
 • Aplikacioni server: Internet Information Services v 6.0
 • Operativni sistem: Microsoft Windows Server 2003 / Microsoft Windows XP

Reference:

 • Uprava carina Srbije
 • Uprava carina Crne Gore
 • Tržišna inspekcija Republike Srbije
 • Tržišna inspekcija Crne Gore
 • Carinska Služba Kosova (softver u INES verziji)

Galerija slika